Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – Poziv – ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza III , Humanitarna udruga Duga Vukovar objavljuje

JAVNI POZIV

 

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Ruka podrške za bolje sutra 2“ – kodni broj : UP.02.1.1.16.0050

 

RADNO MJESTO: Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

BROJ TRAŽENIH RADNICA : 15

TRAJANJE RADNOG ODNOSA: određeno – 6 mjeseci

RADNO VRIJEME : puno radno vrijeme

MJESTO RADA : Grad Vukovar i /ili prigradska naselja Sotin i Lipovača NAČIN RADA : smjena – prije podne ; terenski rad

PREDVIĐENA PLAĆA: minimalna plaća u skladu s Zakonom o minimalnoj plaći i putni trošak u visini radničke autobusne karte za područje grada Vukovara

OPIS POSLOVA: Radnik će obavljati poslove pomoći u kući krajnjih korisnika

 • dostava namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora krajnjih korisnika
 • pranje i glačanje rublja
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima u vidu druženja, razgovora, pratnju u raznimdruštvenim aktivnostima
 • ostali poslovi u dogovoru s poslodavcem

KANDIDATKINJE MORAJU ZADOVOLJAVATI SLIJEDEĆE UVIJETE:

 • prijava u Evidenciji nezaposlenih HZZ-a
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (osobe bez završene osnovne škole, osobesa završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenim trogodišnjim ili četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem )

PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU IMAJU SLIJEDEĆE SKUPINE KANDIDATKINJA:

 • žene od 50 godina i više – dokaz : preslika osobne iskaznice
 • osobe s invaliditetom – dokaz: nalaz, rješenje ili mišljene relevantnog tijela o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • žrtve trgovanja ljudima – dokaz: uvjerenje /potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja – dokaz: uvjerenje /potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • azilantice – dokaz: odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domovi za djecu ) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – dokaz – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • liječene ovisnice – dokaz: potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila ovisnosti o drogama
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – dokaz: potvrda o puštanju
 • pripadnice romske nacionalne manjine – dokaz: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • beskućnice – dokaz: rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćiste odnosno korištenju usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica
 • pripadnice ostalih ranjivih skupina – dokaz: potvrda/uvjerenje ili jednakovrijedni dokument nadležnih institucija iz kojih je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine ( izjava osobe nije prihvatljiv dokaz )

UZ PRIJAVU JE POTREBNO PRILOŽITI:

 1. Zamolbu za posao
 2. Životopis ( obavezna naznaka kontakt broja )
 3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenihosoba ( datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva )
 4. Presliku važeće identifikacijske isprave
 5. Presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja
 6. Dokaz o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 1. Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva) da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak
 2. Odgovarajuću dokaznu dokumentaciju iz koje je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

ROK ZA PRIJAVU : od 05.10.2022. do 15.10.2022.

NAČIN PRIJAVE:

 • Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom do krajnjeg roka za prijavu na slijedeću adresu :Humanitarna udruga Duga Vukovar Kardinala Alojzija Stepinca 27 32 000 Vukovar„ Za Javni poziv u sklopu projekta – Ruka podrške za bolje sutra 2“
 • Na omotnici mora biti vidljiv poštanski žig do 15.10.2022. godine (uključujući inavedeni datum)

Javni poziv objavljen je na :
stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
internetskoj stranici Centra za edukaciju i informiranje potrošača https://ceip.hrinternetskojstraniciHumanitarneudrugeDugaVukovar https://duga-vukovar.hr

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatkinje koje su podnijele pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvijete Javnog poziva bit će pozvane na razgovor.

Poziv na razgovor objavit će se na internetskoj stranici Humanitarne udruge Duga Vukovar.

Ukoliko se kandidatkinje ne odazovu na Poziv za razgovor u navedenom terminu , smatrat će se da su odustale od prijave na Javni poziv.

Odluka o rezultatima Javnog poziva objavit će se na internetskoj stranici Humanitarne udruge Duga Vukovar.