15. veljače 2024. smo sudjelovali na početnom sastanku projekta Preventia u Bruxellesu.

 

Centar za edukaciju i informiranje potrošača će kao partner na projektu, a u suradnji sa nevladinim organizacijama iz Belgije, Italije, Litve, Grčke i Ukrajine u narednom periodu kroz aktivnosti informirati mlade generacije o prevenciji nezaraznih bolesti kroz edukaciju o zdravim prehrambenim navikama, zagovarati nove pristupe politici EU-a temeljene na potrebama država članica, poboljšati suradnju i međusobno učenje civilnog društva diljem EU-a u borbi protivNCD-a, s posebnim naglaskom na dionike iz Ukrajine, podići svijest građana u cjelini kroz inovativne kampanje i digitalne alate.

Provedbom ovog projekta će se poboljšati svijest o zdravstvenoj pismenosti i kompetencija ranjivih skupina kada su pitanju zdrave prehrambene navike i prevencija nezaraznih bolesti, povećati kapacitete dionika (u zdravstvenom sektoru diljem EU-a u odnosu na promicanje zdravlja i prevencija nezaraznih bolesti, ojačati prevenciju, prilagodbu i otpornost država članica EU-a u zdravstvenom sektoru kroz testiranje novih pristupa politici i provedbu novih javnozdravstvenih smjernica prevencije NCD-a.